-+=
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Мэдээ мэдээлэл

 1.  Гаалийн байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг төрийн байгууллагад ажилласан хугацааг харгалзан  олгох тухай зохицуулсан Засгийн Газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар  батлагдсан “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох” журам https://legalinfo.mn/mn/detail/13946

 

 1. Засгийн газрын 1991 оны 13 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Ажилласан хугацааг тооцох” журам https://legalinfo.mn/mn/detail/2685

 

 

 1. Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох тухай” https://legalinfo.mn/mn/detail/13946

 

 

 1. Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хаагчид олгох нөхөх төлбөр олгох” журам

https://legalinfo.mn/mn/detail/14115

 

 1. 1994.06.07-ны өдрийн Монгол улсын хууль ”Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай”  https://legalinfo.mn/mn/detail/383

 

 1. “Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 07 Зөвлөмж

https://csc.gov.mn/s/72/836

 1. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам”

https://csc.gov.mn/uploads/TAZ_Togtool/SelgehShiljuuleh.pdf

 

 1. “Гаалийн улсын байцаагчийн албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам, Гаалийн улсын байцаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох” журам

https://legalinfo.mn/mn/detail/2462

 

 1. “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”, “Төрийн албан хаагчийн анкет А хэсэг”,“Төрийн албан хаагчийн анкет “Б хэсэг”, “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт байх үндсэн баримт бичгийн жагсаалт бичих хүснэгт”, “Төрийн албан хаагчийн анкет бичих санамж”,“Хувь хүний намтар бичих санамж”

https://legalinfo.mn/mn/detail/14104

 1. “Цалин,нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх ажилласан жилд оруулж тооцох тухай” хамтарсан тушаал https://ndaatgal.gs.gov.mn/?p=818

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагатай холбоотой мөрдөгдөж байгаа журмуудаас МУ-ын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга, Төрийн албан зөвлөлийн дарга нарын хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам” https://csc.gov.mn/uploads/TAZ_Togtool/SahilgaShiitgel.pdf

Сул орон тооны зар

Тушаал

 

Б тушаалын нэгтгэл

 

 

 

2021.11.30

Д/д

Утга

тушаалын тоо

1

Албан тушаалаас чөлөөлж албан тушаалд томилсон

349

2

Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилсон

6

 

2.1

Ажилд түр томилсон

134

 

2.2.

ГУБ-ийн эрх олгож, томилсон

31

3

Чөлөө олгосон, Үүнээс:

 

 

3.1

цалинтай чөлөө

36

3.2

цалингүй

23

3.3

Хүүхэд асрах

44

3.4

Түр чөлөөлөгдсөн

4

3.5

Бүр чөлөөлөгдсөн

46

3.6

Тэтгэвэрт

21

4

Буцалтгүй тусламж, тэтгэмж

 

 

4.1

Нас барсан албан хаагчийн ар гэрт буцалтгүй тусламж олгосон

2

 

4.2

Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосон

21

 

4.3

Ар гэрийн гачигдалд олгосон

49

5

Халсан

1

6

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан

8

НИЙТ ТУШААЛ

804

Хүний нөөцийн жагсаалт

Төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэл

BUY NOW